Przeskocz do treści

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Świętej Trójcy został powołany z inicjatywy proboszcza parafii, świętej pamięci księdza dziekana Jana Czapskiego. Istnieje od 29 maja 2009 roku.
Zadania zespołu obejmują w szczególności następujące kierunki działania:
1. Mobilizację charytatywną całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:
-kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
- przygotowanie akcji charytatywnych,
- uroczyste obchody świąt charytatywnych.
2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii. Nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia działalności, w miarę istniejących środków, poza teren parafii.
3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, w szczególności:
- chorym, starszym, niepełnosprawny,
- rodzinom,
- dzieciom i młodzieży,
- osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.
Władzami Parafialnego Zespołu Caritas są:
- Przewodniczący
- Zarząd
- Walne Zgromadzenie Członków.
Przewodniczącym Zespołu jest proboszcz ksiądz Andrzej Kieliszek, a jego Pełnomocnikiem jest Krzysztof Gajdzicki, pełni on jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Do jego zadań należy reprezentowanie zespołu na zewnątrz, nadzór nad działalnością Zarządu, podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu. Oprócz Przewodniczącego, Pełnomocnika i Prezesa w skład Zarządu wchodzi Skarbnik i Sekretarz. Do zadań Skarbnika zalicza się ewidencjonowanie darowizn pieniężnych i zapisów oraz ewidencjonowanie wydatków. Do zadań sekretarza należy zaliczyć prowadzenie kartotek osób potrzebujących i korzystających z pomocy PZC, prowadzenie rejestru korespondencji, prowadzenie ewidencji otrzymanych darów i ofiar, prowadzenie kroniki Zespołu oraz prowadzenie protokołów spotkań. Funkcję sekretarza PZC pełni Marta Niewęgłowska, natomiast Skarbnikiem jest Mieczysław Kwasowiec.
Działalność Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Św. Trójcy opiera się wyłącznie na pracy wolontariuszy. Wolontariat jest działaniem świadomym i dobrowolnym i przede wszystkim bezpłatnym na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji. Wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji.
Chcemy podkreślić, że wolontariuszem zostać może każda osoba fizyczna, która chce dobrowolnie, świadomie i nieodpłatnie, wykonywać pracę na rzecz m. in. PZC. Obecnie nasz zespół składa się z ok. 10 wolontariuszy, którzy stale uczestniczą w prowadzeniu PZC, a także 15osób, tzw. osób wspierających.
PZC zajmuje się udzielaniem pomocy w postaci żywności, którą otrzymuje z magazynów Caritas w Siedlcach. Dwa razy w roku organizowane są zbiórki żywności w radzyńskich supermarketach. Przed świętami można zatem spotkać wolontariuszy PZC oraz Szkolnego Koła Wolontariatu w sklepach Biedronka, Lidl, Tesco, Topaz, Lux, Elfik i Aksel. Magazynujemy także ubrania, które przekazywane są naszym podopiecznym w czasie wydawania pomocy żywnościowej oraz w czasie dyżurów.
Siedzibą PZC jest budynek, który kiedyś był siedzibą ZSZ, znajdujący się przy ulicy Jana Pawła II 15. Dary wydawane są zazwyczaj w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8.00 ? 12.00 oraz w czasie dyżurów (w tygodniu po wydawaniu sobotnim): w środy w godz. 12.00 ? 13.00 i piątki w godz. 17.00 ? 18.00. Aby uzyskać pomoc należy zgłosić się z aktualnym zaświadczeniem z MOPS lub GOPS do siedziby PZC.
Zachęcamy wszystkim do włączenia się w pracę i pomoc na rzecz osób potrzebujących. Zapraszamy wolontariuszy oraz zachęcamy osoby do wpłacania darowizn na konto PZC:
12 8046 0002 2001 0003 4872 0001 BS Radzyń Podlaski ul. Ostrowiecka 35.