Przeskocz do treści

Czterdziestogodzinne Nabożeństwo
Parafia Trójcy Świętej
11 – 13 czerwca 2020 r.

Czwartek (11 czerwca – Boże Ciało)

Msze św. godz. 7.00; 8.30; 9.45; 11.00; 12.00( procesja eucharystyczna) i 17.00.

 

Piątek (12 czerwca)

Msze św. o godz. 6.30; 12.00 i 18.00.

 

Sobota (13 czerwca – odpust św. Antoniego)

Msze św. godz. 6.30 i 12.00 (Suma odpustowa i procesja eucharystyczna) – zakończenie.

 

W tych dniach będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.
Zapraszamy wszystkich na adorację.

W najbliższą niedzielę w liturgii Kościoła przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy. Dla naszej wspólnoty jest to dzień parafialnego odpustu związanego z tytułem kościoła. Jest to zatem czas łaski dla wszystkich, którzy w tym dniu będą modlić się w naszym kościele. Wszyscy, zachowując warunki, mogą uzyskać odpust zupełny. Zapraszamy zatem do naszej świątyni. Msze św. będą odprawiane w następującym porządku: 7.00; 8.30; 9.45; 11.00; 12.00 (suma odpustowa i procesja eucharystyczna) i 17.00. Nie ma Mszy św. o godz. 15.00.Postarajmy się w tym dniu uczestniczyć we Mszy św., skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Serdecznie zapraszamy
Duszpasterze

Modlimy się w intencjach papieskich, diecezjalnych oraz parafialnych.

Stałe intencje naszej diecezji:
- o rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf Niepokalanego Serca Maryi
- o nawrócenie grzeszników
- o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci
- o łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi

CZERWIEC

Intencja papieska:
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią, odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Intencja diecezjalna:
Za przygotowujących się do święceń kapłańskich i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne.

Intencja parafialna:
Za młodzież klas VIII przygotowującą się do Bierzmowania i dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii Św.

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
w związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych

            W związku z wydaniem i opublikowaniem w dniu 29 maja br. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 964 nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którego postanowienia wchodzą w życie z dniem 30 maja br., niniejszym zarządzam co następuje:

1. W związku ze zniesieniem limitu osób w kościołach i konieczności zachowania dystansu między wiernymi, w łączności z biskupami diecezjalnymi, z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną 12 marca br. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Zachęcam więc do powrotu do kościołów parafialnych.

2. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. zostaje utrzymana jedynie dla osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz dla tych, które czują nasilony lęk i obawę przed możliwością zarażenia się. Jednocześnie zobowiązuję osoby korzystające z tej dyspensy do trwania na osobistej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

3.  Zostaje w pełni przywrócona możliwość sprawowania Mszy św. z udziałem wiernych w kaplicach parafialnych i zakonnych.

4.  Zgodnie z wytycznymi zawartymi w nowym Rozporządzeniu (§ 15 ust. 8) podczas zgromadzeń w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. W przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie lub mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

5. Zachęcam wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze w okresie paschalnym z sakramentu pokuty i nie przyjęli Komunii św. wielkanocnej, aby uczynili to do uroczystości Trójcy Świętej tj. do 7 czerwca br. Proszę duszpasterzy, aby zatroszczyli się w najbliższych dniach o zorganizowanie dodatkowych dyżurów spowiedniczych.

6. Nowe przepisy pozwalają – przy zachowaniu przepisów sanitarnych – na przywrócenie w parafiach spotkań formacyjno-duszpasterskich wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych, a także organizowania katechez chrzcielnych i przedmałżeńskich.

7. Przywrócona możliwość organizowania zgromadzeń publicznych (do 150 osób) pozwala na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym proszę Księży Proboszczów, aby kierując się roztropnością zorganizowali na terenie przykościelnym procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

8. Zachęcam do trwania na modlitwie w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Proszę, aby te intencje przez cały najbliższy miesiąc polecać Najświętszemu Sercu Panu Jezusa podczas nabożeństw czerwcowych oraz poprzez śpiew Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…” na zakończenie każdej Mszy św.

Dziękując Panu Bogu za dotychczasową opiekę, wzbudzajmy w sobie postawę jeszcze większego zaufania Bożej Opatrzności, a także ducha pokuty i nawrócenia. Niech ten czas trudnego doświadczenia, jaki przeżywamy, zbliży nas jeszcze bardziej do Boga, umacniając wiarę i pogłębiając relacje międzyludzkie.

Z pasterskim błogosławieństwem

    + Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 376/2020
Siedlce, dnia 30 maja 2020 r.
________________________________
Zarządzenie należy odczytać w niedzielę 31 maja br. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej oraz umieścić w gablotach i na stronach internetowych parafii.

Kochani Małżonkowie!

Co roku o tej porze w wielu miejscowościach naszej Ojczyzny i Diecezji były organizowane Marsze dla Życia i Rodziny jako publiczne świadectwo miłości do naszych rodzin i wyraz poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, nie możemy maszerować zbiorowo, ale pragniemy zachęcić Was do zamanifestowania swego poparcia dla tych wartości przez udział w indywidualnym rodzinnym marszu i modlitewnej łączności ze wszystkimi uczestnikami w całej Diecezji zarówno przez sam marsz, jak też modlitwę rodzinną w domach.

Dniem marszu jest niedziela 7 czerwca brZachęcam, by każda rodzina, w dogodnym dla siebie czasie i zachowując przepisy sanitarne, udała się pod pomnik św. Jana Pawła II bądź innego miejsca kultu (kościół, krzyż, kapliczka), których tak wiele jest w naszych parafiach i miejscowościach. Tam pomódlcie się dziesiątkiem różańca św., rozważając tajemnicę Cudu w Kanie Galilejskiej, za swoją rodzinę i o ochronę życia ludzkiego w naszym kraju. Zachęcam, by zrobić zdjęcie z tego spotkania i  przesłać je ze swoim komentarzem o wartości rodziny, pod hasłem: Kocham moją rodzinę, na e-mail Duszpasterstwa Rodzin: drsiedlce@wp.pl 

Najciekawsze zdjęcia nagrodzimy, a w przyszłości, jeśli Państwo wyrazicie zgodę, przygotujemy kalendarz rodzin naszej Diecezji.

Zapraszam do publicznej manifestacji i modlitwy za każde życie, małżeństwo i rodzinę!

Ks. Jacek Sereda – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Anna Stephan – Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego

Drodzy Siostry i Bracia – Mieszkańcy Siedlec!

Obecny rok w szczególny sposób skierował naszą myśl w stronę rodziny. Panująca epidemia spowodowała odkrycie przez wielu wartości własnej rodziny, jako miejsca bezpiecznego wobec zagrożeń płynących ze świata zewnętrznego. Podkreśleniem roli małżeństwa i rodziny jest obchodzona również w tym roku setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, nazywanego Papieżem Rodziny. Rozpoczęty w przededniu tej rocznicy proces beatyfikacyjny Karola i Emilii Wojtyłów, rodziców naszego wielkiego Rodaka, stanowi również znamienny znak, który jako ludzie wierzący odczytujemy w kategoriach Bożego daru. Idąc za nauczaniem św. Jana Pawła II papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, iż rodzina jest cennym skarbem Kościoła i państwa, „który trzeba zawsze wspierać i chronić”.

W obliczu dokonujących się ideologicznych ataków na rodzinę i małżeństwo Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 18 kwietnia 2019 r. opracował Samorządową Kartę Praw Rodziny. Karta ta w zamyśle jego twórców stanowić ma instrument dający rodzicom realny wpływ na wychowanie dzieci zgodnie z własnym sumieniem
i wartościami chrześcijańskimi. Jest ona praktycznym zobowiązaniem rządzących
w gminie czy mieście, by w procesie wychowania dzieci i młodzieży dawać pierwszeństwo rodzicom, którzy będą mogli poprzez realny wpływ na szkołę, kształtować środowisko wychowawcze swoich dzieci. Samorządowa Karta Praw Rodziny stanowi potwierdzenie zawartej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ochrony małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny. Jest ona zatem Kartą za rodziną, a nie przeciwko komuś. Zapisy Karty nikogo nie obrażają, a tylko podkreślają rolę rodziców w wychowaniu dzieci według wartości, którymi sami żyją.

Kartę tę przyjęło w Polsce już 37 samorządów lokalnych, w tym – na terenie diecezji siedleckiej – władze miasta Biała Podlaska oraz władze gminy, powiatu i miasta Radzyń Podlaski. Z ubolewaniem, w obliczu wspomnianych wyżej wezwań, przyjąłem odrzucenie w minionym tygodniu przez siedlecką Radę Miasta, stosunkiem głosów 10 do 11, z jednym wstrzymującym się, Samorządowej Karty Praw Rodziny. Za jej odrzuceniem głosowali radni klubów lewicowych i liberalnych oraz jedna osoba z partii prawicowej. Samorządowa Karta Praw Rodziny została przedstawiona siedleckiemu samorządowi jako inicjatywa obywatelska, poparta przez ponad 20 organizacji pozarządowych oraz 1628 mieszkańców naszego Miasta. Odrzucenie tejże Karty skutkować może utrudnieniem rodzicom kontroli nad programami wychowawczymi w szkołach oraz brakiem rodzicielskiej kontroli nad rodzajami organizacji pozarządowych, które będą mogły –także w tajemnicy przed rodzicami – działać na terenie szkół siedleckich. Zastanawia ponadto fakt, że na tej samej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę związaną z setną rocznicą urodzin Papieża Polaka oraz uchwałę odrzucającą w praktyce Jego nauczanie. Ubolewam także, że w czasie debaty na posiedzeniu Rady Miasta dochodziło do niezgodnego
z prawdą i wbrew całościowemu ujęciu cytowania Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dokumentów św. Jana Pawła II.

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy poparli tę inicjatywę, zwłaszcza dziesięciu Radnym głosującym za przyjęciem Samorządowej Karty Praw Rodziny w naszym Mieście. Wyrażam nadzieję, że nie jest to ostatnia próba realnej ochrony rodziny przez samorząd naszego Miasta. Zwracam się z prośbą do wszystkich rodziców o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ochrony konstytucyjnego i ogólnoludzkiego prawa rodziców do wychowania własnych dzieci zgodnie z wartościami, na których buduje się chrześcijańską rodzinę. Gorącą modlitwą otaczam wszystkie rodziny, także i te, które przeżywają trudności oraz żyją w stanie niepełnym. Proszę wszystkich Duszpasterzy i Wiernych o stałe wspieranie wszelkich inicjatyw chroniących rodzinę i małżeństwo.

Wszystkim, którym na sercu leży dobro rodziny, z serca błogosławię.

BISKUP SIEDLECKI

 

L. dz. 374/2020
Siedlce, dnia 29 maja 2020 r.