Przeskocz do treści

Legion Maryi

Niechże więc wierni słudzy Najświętszej Maryi Panny powtarzają śmiało za św. Janem Damasceńskim: ?Pokładając ufność w Tobie, Matko Boża, będę zbawiony, pod Twym orędownictwem i opieką nie będę się niczego obawiał, z Twoją pomocą będą zwalczał i zwyciężał moich nieprzyjaciół, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią zbawienia, jaką Bóg daje tym, których chce zbawić?. (Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny ? św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).  

                                                             

Legion Maryi to międzynarodowe stowarzyszenie ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Zakorzenione w duchowości Maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia Królestwa Bożego w świecie. Legion Maryi bierze swą nazwę od legionistów rzymskich, gdyż ma być tak jak one armią niepokonaną, ale armią Maryi, której sukcesy będą zależały od niezłomnego ducha legionistów. Legion ten ma pomagać Maryi w doprowadzeniu wszystkich dusz do Chrystusa, ma być armią, którą zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.

Założycielem Legionu Maryi był Irlandczyk Frank Duff - Sługa Boży, ?geniusz apostolatu świeckich?, który jako specjalny obserwator świecki uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, gdzie został uhonorowany przez dwutysięczne zgromadzenie biskupów owacją na stojąco. Legion Maryi powstał  7 IX 1921 roku w Irlandii, 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich. Niewątpliwie, powstanie Legionu Maryi jest swoistym fenomenem. Takim fenomenem jest również jego błyskawiczny rozwój. Aktualnie Legion Maryi działa w ponad 160 krajach świata, na wszystkich kontynentach i liczy przeszło 13 milionów legionistów na całym świecie.

Wszyscy papieże, od Piusa XI do obecnego Franciszka, udzielili poparcia Legionowi Maryi swoim Apostolskim Błogosławieństwem. Słowo Jana Pawła II do Legionu Maryi  ?Jesteście ruchem ludzi świeckich, którzy wiarę pragną uczynić przewodnim motywem swego życia, aż do osiągnięcia indywidualnej świętości... Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołaniem do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła... Wasza duchowość jest całkowicie Maryjna, nie tylko dlatego, że Legion chlubi się imieniem Maryi, które niesie jako swój rozpostarty sztandar, ale przede wszystkim dlatego, że specyfikę swojej duchowości i apostolatu Legion buduje na żywej więzi z Maryją, na prawdzie o głębokim osobistym udziale Maryi Panny w planie zbawienia... W tym duchu wiary i miłości udzielam wam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa? - Jan Paweł II do Legionistów z Włoch, dnia 30 października 1982.

Założycielem Legionu Maryi w Polsce jest Anatol Kaszczuk ? również kandydat na ołtarze, żołnierz, więzień obozu w Kozielsku, oficer artylerii, później lotnictwa, który walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie pod dowództwem gen. Andersa. Odkrył w sobie powołanie do działalności w Legionie, miał osobisty kontakt z Frankiem Duffem, został delegowany do założenia Legionu Maryi w Polsce. Rozpoczął działalność w 1948r. Założył pierwsze prezydia w Ostródzie, potem w Lublinie oraz za pozwoleniem Księdza Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Jednak okres stalinowski to dzieło przerwał. Legion Maryi odnowił swoją działalność w Polsce dopiero w latach 80 ? tych XX wieku na życzenie Papieża Jana Pawła II. Pierwsze prezydium powstało w 1979r. w Katowicach. Anatol Kaszczuk był nieugiętym apostołem i czcicielem Maryi, która była jego osobistym ratunkiem. Anatol doświadczył tego wielokrotnie w swoim życiu - znajdując się wiele razy sytuacji zagrożenia życia, został uratowany przez Maryję. Pan Kaszczuk przeplatał życie różańcem - przy jego pomocy rozwiązywał wszelkie problemy i trudne sprawy. Ciekawostką może być fakt, że dzięki modlitwie różańcowej zorganizowanej na Jasnej Górze przez Anatola Kaszczuka tzw. ?Jerycha?, odbyła się pierwsza wizyta Jana Pawła II do Polski, która była zagrożona.

Legion Maryi w naszej parafii

Nasze Prezydium Legionu Maryi - pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju, w Radzyniu Podlaskim, powstało dzięki przychylności i aprobacie Ks. Prałata Kazimierza Musieja, który był proboszczem Parafii Trójcy Świętej. 8 grudnia 2000r., tj. w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, Kierownik Duchowy z Lublina Ks. Józef Sarzyński, wraz z oficerami Kurii z Lubartowa powołali w naszej parafii 10 osobowe Prezydium, nad którym kierownictwo duchowe objął Ks. Krzysztof Chaciński, a w skład zarządu powołano:
- na prezydenta Jadwigę Panasz,
- na wiceprezydenta Dariusza Świecińskiego,
- na sekretarza Stanisławę Siwczuk,
- na skarbnika Pelagię Kublicką.

Aktualnie nasze Prezydium skupia 11 członków czynnych oraz 83 członków pomocniczych. Opiekunem duchowym jest Ks. Kan. Krzysztof Pawelec ? Proboszcz Parafii Trójcy Świętej, a w skład zarządu wchodzą:
- Zofia Wiater ? prezydent,
- Pelagia Kublicka ? wiceprezydent,
- Janina Pachała ? sekretarz,
- Krystyna Spólna ? skarbnik.

06 marca 2002 roku, w naszej Parafii utworzono radę wyższą ? Kurię Legionu Maryi pw. Matki Bożej Królowej Wszechświata, której opiekę duchową powierzono Ks. Tadeuszowi Danielukowi. W skład Kurii weszły prezydia z 7 parafii, tj.: Borki, Gąsiory, Kock, Ostrówki i 3 parafie radzyńskie.

05 lutego 2005r. po uprzednim wyrażeniu zgody przez JE Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego - Ordynariusza Diecezji Siedleckiej, zarząd Regii Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Lublinie (najwyższa rada Legionu Maryi w Polsce) podniósł Kurię Legionu Maryi przy naszej parafii do rangi rady wyższej ? Komicjum. Jest to najwyższa rada Legionu Maryi w naszej diecezji, która oprócz zarządzania prezydiami w dekanacie radzyńskim dodatkowo nadzoruje 3 Kurie, tj. w Leśnej Podlaskiej, w Łukowie i w Międzyrzecu Podlaskim. Łącznie, Komicjum Matki Bożej Królowej Wszechświata w Radzyniu Podlaskim obejmuje swoim zasięgiem 40 Prezydiów, skupiających ogółem 950 Legionistów, tj. 39 Prezydiów w Diecezji Siedleckiej oraz 1 Prezydium w Archidiecezji Lubelskiej. Aktualna liczba Legionistów to:
- 372 członków aktywnych, w tym 5 Pretorian oraz 16 kandydatów,
- 578 członków wspierających, w tym 2 adiutorów.

Obowiązki Kierownika Duchowego nad Komicjum sprawuje aktualnie Ks. Kan. Krzysztof Pawelec, a w skład zarządu wchodzą:
- prezydent - Pelagia Kublicka,
- wiceprezydent - Wiesława Zalewska,
- sekretarz - Zofia Wiater,
- skarbnik - Janina Pachała.

Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz ?głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu?. Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko duchowieństwo, lecz także wszyscy wierni. Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik prowadzący życie chrześcijańskie. W ramach nowej ewangelizacji Legioniści starają się obudzić życie Chrystusa w ochrzczonych, którzy przestali praktykować, zagubili wiarę, odeszli od modlitwy i udziału we Mszy Świętej. Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Chrystusa i zapewnić o orędownictwie Maryi ? Niepokalanej, Pośredniczki Łask, która jest Patronką i Królową Legionu Maryi. Przypominają o potrzebie modlitwy i proszą o nią w intencjach zbawienia dusz, zachęcają do częstego uczestnictwa w Sakramentach Świętych. Starają się być zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego ?fermentem? w Ludzie Bożym, chrześcijańską inspiracją we współczesnym świecie. Legioniści odwiedzają szpitale niosąc wsparcie duchowe i ułatwiają kontakt z Kapłanem. W ramach wspólnoty Kościoła lokalnego podejmują za przyzwoleniem Księdza Proboszcza posługę wobec wiernych:
- prowadzą w Kościele modlitwy, czuwania i różańce,
- odwiedzają chorych, przygotowując ich na wizytę Księdza z sakramentami,
- pocieszają duchowo strapionych, wątpiących i cierpiących,
- zapraszają na nabożeństwa i Adorację Najświętszego Sakramentu w Kościele,
- propagują książkę i prasę katolicką,
- zachęcają do czynnego udziału w życiu Parafii.

Legioniści idą ?zawsze we dwoje? do wierzących ? ?niepraktykujących?, jak i do niewierzących, idą do rodzin zaniedbanych, ludzi opuszczonych, chorych i samotnych. Legioniści wszystkie prace apostolskie podejmują w ścisłej współpracy i na wyraźne życzenie Księdza Proboszcza. Wszystkie zebrania Legionu Maryi odbywają się przy ołtarzyku Matki Bożej.

Legion Maryi nie niesie pomocy materialnej. Jego zadaniem jest troska o życie duchowe podopiecznych. Aktualnie, w dzisiejszym świecie, bardzo dotkliwym jest głód duchowy. My Legioniści, którzy kochamy Matkę Bożą i chcemy aby Ona także przez innych była znana i kochana, posiadamy coś  bardzo szczególnego czym możemy się podzielić z bliźnim.  Chrystus i do nas skierował przesłanie: ?Idźcie i głoście Ewangelię?, a Jan Paweł II powiedział ?głoście Ewangelię nawet na dachach domów?. To jest rozkaz Boga, który musi być wykonany. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Legionu Maryi ponieważ Chrystus:
- nie ma innych rąk poza twoimi ofiarowanymi rękami,
- nie ma innych nóg jak tylko twoje do prowadzenia ludzi Jego drogami,
- Chrystus nie ma innego języka jak tylko twój do powiedzenia wszystkim ludziom, że są bardzo kochani przez Boga, że mają kochaną Matkę Niebieską, która troszczy się o każdego człowieka, jest Pośredniczką Wszelkich Łask i wszystko od Boga możemy przez Jej wstawiennictwo uprosić.

Członkostwo w Legionie Maryi pomoże ci:
- zobaczyć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć,
- zostać człowiekiem, który wzrasta w świętości,
- pracować ramię w ramię z Maryją ? Naszą Matkę i Królową,
- poddać się Duchowi Świętemu,
- czynić wielkie rzeczy dla Boga i zbawienia dusz.

Serdecznie zapraszamy na spotkania Legionu Maryi,
które odbywają się w Sali parafialnej przy kościele Trójcy Świętej:
- dla członków aktywnych w każdą środę po Mszy Świętej wieczorowej,
- dla członków pomocniczych, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 09:30.